REGULAMIN SERWISU HULAJNÓG

DANE IDENTYFIKUCJĄCE HART I DANE KONTAKTOWE

  1. Regulamin został przygotowany i jest stosowany przez „HART” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-531), przy ul. Morcinka 43 wpisaną przez Zarząd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000170602,  posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7542748922 oraz numerem REGON: 532402005, BDO: 000016760, Kapitał zakładowy: 123 320 000 PLN, w związku z oferowaniem usług w postaci serwisu hulajnóg (dalej zwanym również Sprzętem).
  2. Komunikacja z HART możliwa jest przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 powyżej oraz następujących danych kontaktowych:
   • SERWIS Hulajnóg Opole
   • telefon: 77 401 65 66
   • adres poczty elektronicznej: [email protected]
   • serwis internetowy: naprawa-hulajnogi.pl,
 • Filie:

Aktualne dane kontaktowe bezpośrednio do terenowych jednostek organizacyjnych HART (w tym adresy ich lokalizacji, numery telefonów, faxów, adresy poczty elektronicznej) udostępnione są na stronie: https://www.hartphp.com.pl/kontakt.html

 • W zakresie, w jakim Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, stanowi on regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)
 • HART nie pobiera dodatkowych opłat za:
  • Połączenia telefoniczne Konsumenta za pośrednictwem numerów telefonów wskazanych w Regulaminie. Użytkownik ponosi koszty połączenia, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym,
  • Zapoznanie się i pobranie Regulaminu.
 1. DEFINICJE

Pojęcia pisane w Regulaminie od wielkiej litery należy rozumieć jako:

 • „Filia” – terenowa jednostka organizacyjna HART stanowiąca dodatkowe miejsce prowadzania przez HART działalności gospodarczej, której lokal Konsument może wybrać, jako miejsce nieodpłatnego przekazania hulajnogi do serwisu. Lista Filii wraz z adresami ich lokalizacji jest dostępna w Serwisie internetowym, pod adresem: https://www.hartphp.com.pl/kontakt.html
 • „Konsument/Klient” – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny który zarejestrowany jest w systemie https://naprawa-hulajnogi.pl/ poprzez wcześniejsze założenie konta w systemie Serwisant – Online, które należy rozumieć jako platformę do zgłoszenia usługi serwisowej i ewentualnych reklamacji.
 • „Koszty Dostawy” – koszty dostarczenia Towarów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Konsumenta, wynikające z dokonanych przez Konsumenta z HART indywidualnych ustaleń.
 • Regulamin” – niniejszy Regulamin przygotowany i stosowany przez HART.
 • „Serwis internetowy” – funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy udostępniany przez HART, prowadzony i udostępniony w sieci Internet pod adresem: https://naprawa-hulajnogi.pl
 • „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny HART wykorzystywany do świadczenia Usług m.in. za pośrednictwem serwisu Serwisant-Online.
 • „Towar” – rzecz ruchoma oferowana przez HART, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub Zamówienia.
 • „Umowa” – umowa o świadczenie Usług lub sprzedaży Towarów zawarta przez HART z Klientem na zasadach określonych w Regulaminie, zawierana na odległość poprzez elektroniczne zgłoszenie naprawy hulajnogi.
 • „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy HART a Konsumentem
 • „Usługa” – Usługa serwisu hulajnogi mogąca polegać na jej naprawie, wymianie części eksploatacyjnych, konserwacji.
 • „HART” – „HART” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-531), przy ul. Morcinka 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000170602, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7542748922 oraz numerem REGON: 532402005
 • „Użytkownik” – podmiot, który zgodnie z prawem zdolny jest do zawarcia Umowy, podmiot który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu internetowego.
 • „Zamówienie” – oferta Klienta złożona wobec HART dot. Usługi złożona przy wykorzystaniu Serwisu internetowego, za Cenę wskazaną w Zamówieniu i na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.
 1. INFORMACJE OGÓLNE

  • Korzystanie z usług HART możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się przez Konsumenta w HART, wg zasad określonych w pkt 6 Regulaminu.
  • Wykonanie usługi na rzecz Konsumenta dokumentowane jest wystawieniem paragonu fiskalnego.
 1. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, WYMAGANIA TECHNICZNE I RYZYKA

HART świadczy Usługi na rzecz Konsumentów zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego https://naprawa-hulajnogi.pl/

 • Korzystanie z Usług Serwisu internetowego wymaga korzystania ze sprzętu komputerowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz umożliwiającego przeglądanie stron internetowych. Urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies oraz aktywny interpretator języka JavaScript. HART informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione lub Serwis internetowy może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
 • Usługa świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych Konsumentów.
 • Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta poprzez naciśnięcie przez Konsumenta przycisku „Wyślij zgłoszenie”
 • Usługa Zamówienia i uzyskiwania o niej informacji świadczona jest bez konieczności uiszczania przez Konsumenta jakichkolwiek opłat na rzecz HART. Użytkownik ponosi koszty połączenia i korzystania z sieci Internet, zgodnie z treścią umowy łączącej Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym. HART nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.
 • Umowy o świadczenie Usług mogą zostać zawarte wyłącznie w języku polskim.
 • W związku ze świadczeniem Usług, w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane mogą zostać pliki cookies. Nastąpi to wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Konsumenta, wyrażonej w szczególności poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies używanych w Serwisie znajduje się na stronie http://www.hartphp.com.pl/cookie.htm.
 • HART informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.
 1. ZAKAZ WPROWADZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH I ZAKŁÓCANIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

  • Zakazane jest w związku z korzystaniem z Usług dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:
   • naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
   • naruszających prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste innych osób, osobiste lub majątkowe prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej,
   • nawołujących do popełnienia przestępstwa,
   • popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na orientację seksualną, wyznanie, płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  • Jeżeli Konsument uzyska wiadomość, że jakakolwiek treść udostępniona w Serwisie internetowym jest niezgodna z prawem lub Regulaminem może zgłosić ten fakt do HART, w szczególności przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected].
  • W przypadku uzyskania przez HART wiarygodnej wiadomości lub otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, udostępnianych przez Konsumenta, HART jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
  • Zakazane jest korzystanie z Serwisu internetowego oraz Usług w sposób, który powoduje lub może powodować zakłócenie funkcjonowania Systemu Informatycznego lub jakiegokolwiek jego elementu.
 1. REJESTRACJA

  • Zarejestrowanie w Systemie jest możliwe dla wszystkich Konsumentów.
  • Uzyskiwanie informacji o Usłudze i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta.
  • Konsument po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje indywidualne dane do logowania do Konta za pośrednictwem Serwisu internetowego.
  • Hasło do Konta ustanawiane przy rejestracji, ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim.
  • Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta lub Kont oraz wszelkich osób, które posiadają Kod i hasło do Konta. Działania Posiadacza Konta HART będzie traktować jak działania samego Klienta.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych dotyczących Konta osobom trzecim.
 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ (ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY)

  • W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Usług, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Konsument może składać Zamówienia przy wykorzystaniu Serwisu internetowego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
  • Konsument kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Usługi za pośrednictwem Konta w Serwisie internetowym.
  • Składając Zamówienie Konsument zobowiązuje się do dostarczenia hulajnogi i zapłaty ceny za realizacje usługi oraz ewentualnych Kosztów dostawy na adres Hart Sp. z o.o., Opole 45-531, Ul. Morcinka 43 z dopiskiem „Serwis Hulajnóg”. Możliwe jest nieodpłatne dostarczenie hulajnogi do jednej z Filii.
  • Naprawioną hulajnogę HART nieodpłatnie dostarcza do wybranej przez Konsumenta przy składaniu Zamówienia Filii. Wybór innego sposobu Dostawy Towaru możliwy jest za pośrednictwem serwisu naprawa-huljnogi.pl celem ustalenia zasad i kosztów Dostawy. .
  • Po otrzymaniu Zamówienia HART potwierdza jego przyjęcie poprzez informację mailową.
  • Konsument przy każdym zakupie otrzyma paragon fiskalny.
  • Hulajnoga dostarczona do serwisu powinna być czysta i wysuszona, w przeciwnym wypadku, gdy przeprowadzenie tych czynności okaże się niezbędne, Konsument zobowiązany będzie do poniesienia opłaty z tym związanej.
  • Orientacyjny zakres oraz koszt napraw i materiałów wynika z oględzin sprzętu. HART podaje Klientowi przewidywaną cenę naprawy przed rozpoczęciem świadczenia serwisowego drogą mailową lub telefonicznie (sms).
  • Wraz z przyjęciem zlecenia naprawy, HART informuje Konsumenta o przewidywanym czasie realizacji usługi. W razie, gdyby czas ten miał ulec wydłużeniu, HART poinformuje o tym niezwłocznie Konsumenta w sposób przyjęty w kontaktach z Konsumentem.
  • Po wykonaniu naprawy hulajnogi, HART poinformuje Klienta o możliwości odbioru Sprzętu. W przypadku nieodebrania Sprzętu w ciągu 7 dni od prawidłowego zawiadomienia Klienta, tj. zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszenia reklamacji, HART naliczy opłatę za jego przechowanie w wysokości 20zł/dzień.
  • Odbiór Sprzętu możliwy na podstawie dokumentu Potwierdzenia przyjęcia zlecenia, które Klient otrzymał w momencie zlecenia usługi naprawy.
  • Konsument dokonuje odbioru hulajnogi na podstawie potwierdzenia odbioru Sprzętu. Pokwitowanie następuje przez złożenie podpisu osoby odbierającej na formularzu protokołu naprawy. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu przy jego odbiorze. Dokonanie odbioru sprzętu przez Klienta oznacza, iż nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń co do jakości naprawy, stanu technicznego i sprawności sprzętu.
 1. ZASADY PŁATNOŚCI

  • W przypadku zakupów dopuszczalną metodą płatności jest płatność gotówką, przelewem online lub za pośrednictwem karty bankowej.
  • Wszystkie Ceny Towarów oraz ewentualne Koszty dostawy są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT).
  • Ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostawy, których wysokość zależy od indywidualnych ustaleń Konsumenta z HART.
  • Konsument zobowiązany jest dokonać zapłaty w złotych polskich w chwili odbioru towaru.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 2. od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,
 3. od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów, w przypadku Umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając HART pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, w siedzibie HART lub jednej z Filii, lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez HART, co do którego Konsument odstępuje od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do HART oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HART przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez HART do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że HART zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • HART niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi gotówką (chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami) wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne Koszty dostawy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez HART, HART nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w wysokości zależnej od wybranego przez Konsumenta sposobu dokonania zwrotu.
 • Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, HART odbierze Towar na swój koszt, wyłącznie w przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli HART wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez HART utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. REKLAMACJE, GWARANCJA, RĘKOJMIA

  • HART nie udziela gwarancji na Towary stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży lub Zamówienia. Jedynie niektóre oferowane przez HART Towary (np. wymieniane części) mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta.
  • Towary z Gwarancją oznaczone zostają stosownymi oznaczeniami na opakowaniu Towaru lub poprzez dołączenie do Towaru karty gwarancyjnej.
  • Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
  • Towary sprzedawane przez HART są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu. HART jest zobowiązany dostarczyć Konsumentom Towary bez wad.
  • HART odpowiada względem Konsumenta z tytułu wad fizycznych i prawnych Towaru (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).
  • Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej Towaru, zwłaszcza w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Konsument może złożyć reklamację, wypełniając formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu (udostępniony także w Serwisie internetowym) pisemnie w siedzibie HART lub jednej z Filii, lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez HART, co do którego Konsument zgłasza reklamację lub za pośrednictwem elektronicznego Serwisu internetowego: https://naprawa-hulajnogi.pl/
  • Konsument wraz z formularzem reklamacji powinien dostarczyć reklamowany Towar oraz dowód zakupu Towaru. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument ma obowiązek udostępnienia Towaru HART w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  • Jeżeli Konsument zgłasza reklamację bez użycia Formularza reklamacji, zobowiązany jest co najmniej podać dane go identyfikujące, takie jak jego imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, w tym adres korespondencji elektronicznej, wyjaśnienie na czym polega wada Towaru, a także określenie żądania Konsumenta, tj. preferowanego przez Konsumenta sposobu rozpatrzenia reklamacji. Dla przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji, Konsument powinien dodatkowo podać nr dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu, dane identyfikujące Towar, jeżeli jest to część eksploatacyjna, dane dotyczące pojazdu, w którym Towar był zamontowany (marka, model, rocznik, nr VIN itp.), dane dotyczące montażu i demontażu (kto, w jakim terminie montował i demontował Towar, itp.).
  • HART niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Konsumenta, ustosunkuje się za pośrednictwem wskazanego przez Konsumenta adresu e-mail do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
 1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

  • HART oświadcza, że przekazane dane osobowe będzie przetwarzał wyłącznie w celu świadczenia Usług, zawarcia i wykonania Umowy, wykonania ciążących na HART obowiązków prawnych i zgodnie z przepisami:
   • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
   • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000); a w przypadku, jeżeli wystąpią okoliczności wymagające przetwarzania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ten cel, zobowiązuje się do pobrania od Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie .
   • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez HART danych osobowych opublikowane są w Serwisie internetowym: https://www.hartphp.com.pl/rodo/rodo.html
 1. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  • Użytkownik, który zawarł Umowę działając jako Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument jest uprawniony do skorzystania z mediacji lub sądownictwa polubownego. Konsument jest uprawniony do złożenia wniosku o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej procedury polubownego rozstrzygania sporów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  • Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a HART, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu internetowego, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem interaktywnej strony internetowej dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór (Platforma ODR – Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Za jej pośrednictwem Konsument może złożyć skargę dotyczącą Towarów i Usług zakupionych przez Konsumenta za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego Konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Dz. Urz, UE. L 2013 Nr 165, str. 1.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Umowy zawarte z Konsumentami oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunków prawnych między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
  • HART uprawniony jest do zmiany postanowień Regulaminu.
  • HART poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach www Serwisu internetowego. Jeżeli Konsument w terminie 14 dni od dostarczenia mu informacji o zmianie Regulaminu nie wypowiedział Umowy, uważa się, że zaakceptował nową treść Regulaminu. Do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu zmienianego.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 r.