Regulamin konkursu „Walentynki 2023”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady oraz warunki, na jakich odbywa się konkurs organizowany pod nazwą „Walentynki 2023” (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w Internecie, na profilu publicznym dostępnym w trakcie jego trwania pod adresem: https://www.facebook.com/naprawahulajnogi – serwis Facebook (dalej jako: „Profil”).
 3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem Nagród jest Hart Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-531) przy ul. Morcinka 43 (dalej: „Organizator”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000170602.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnikami”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystujące do udzielenia Odpowiedzi i akceptacji Regulaminu zarejestrowane AKTYWNE konto (profil) w serwisie Facebook.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (a także osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora lub podmiotów bezpośrednio z nim powiązanych, a także członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Przystępując do Konkursu poprzez udzielenie Odpowiedzi Uczestnik oświadcza, że:
  a. akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie zawarte w nim postanowienia;
  b. spełnia warunki udziału w Konkursie, przede wszystkim jest osobą pełnoletnią;
  c. odpowiedź na zadanie konkursowe jest wynikiem jego własnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich;
  d. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od Organizatora w sprawie wydania Nagrody;
  e. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych, w szczególności zawartych w Odpowiedzi: wizerunku, imienia, nazwiska lub loginu z serwisu Facebook, w zakresie i celu wskazanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu realizacji i promocji Konkursu oraz ogłoszenia wyników;
  f. w przypadku wygranej wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (do wysyłki Nagrody), adres mailowy, numer telefonu w zakresie i celu wskazanym w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu wydania Nagrody.
  g. wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 01.02.2023 r. od godz. 13:00 do 12.02.2023 do godz. 23.59 i rozpoczyna się w momencie umieszczenia przez Organizatora wpisu o nim na Profilu (dalej: „Post konkursowy”). Odpowiedzi będą przyjmowane do godz. 23:59 w dniu 12.02.2023 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 14.02.2023 r. do godz. 15:00.
 2. Post konkursowy zawierać będzie informacje o:
  a. zadaniu konkursowym – udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Komu chciałbyś/chciałabyś podarować przegląd hulajnogi i dlaczego?”
  b. sposobie, w jaki należy udzielić odpowiedzi (dalej: „Odpowiedź”) na zadanie konkursowe:
  „W komentarzu pod postem odpowiedz na pytanie konkursowe: Komu chciałbyś/chciałabyś podarować przegląd hulajnogi i dlaczego?”– odpowiedź pod postem konkursowym na Profilu Naprawa-hulajnogi.pl na Facebooku;
  c. liczbie i rodzaju nagród możliwych do zdobycia: voucher na wykonanie usługi serwisowej, tj. podstawowego przeglądu hulajnogi elektrycznej.
 3. Do Konkursu może być zgłoszona Odpowiedź, której Uczestnik jest jedynym autorem.
 4. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który według komisji konkursowej udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w poście konkursowym. W skład trzyosobowej komisji wchodzą pracownicy Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Konkursu bez wskazania Laureata i przyznania nagrody, w szczególności w przypadku gdy liczba zgłoszeń jest mniejsza niż liczba przewidzianych nagród lub Odpowiedzi nie spełniają warunków konkursu lub są niezgodne z tematyką zadania konkursowego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu Uczestników, których Odpowiedzi naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminu serwisu Facebook lub przepisy prawa oraz Odpowiedzi powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne, naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego, naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Organizatora lub osób trzecich, a także Odpowiedzi, które negatywnie wpływają na dobre imię lub renomę Organizatora. Odpowiedzi takie zostaną usunięte przez Organizatora.
 7. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie Odpowiedzi. W przypadku Laureata rezygnacja powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody.

§4 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie (dalej: „Nagroda”) jest voucher o wartości 150 zł brutto na wykonanie usługi serwisowej, tj. podstawowego przeglądu hulajnogi elektrycznej, obejmującego sprawdzenie hamulców, poprawności działania napędu, ciśnienia w kołach, łożysk i połączeń śrubowych. Usługa jest realizowana w serwisie Naprawa-Hulajnogi.pl.
 2. Niezależnie od liczby udzielonych Odpowiedzi, jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników do dnia 14.02.2023 r. za pośrednictwem serwisu Facebook. Laureat zostanie poproszony o przesłanie na adres mailowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (adres do wysyłki Nagrody), numer telefonu, adres mailowy.
 4. Nagroda zostanie wysłana Laureatowi do 14 dni od ogłoszenia wyników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty lub firmy kurierskiej, na adres przesłany Organizatorowi zgodnie z ust. 3.
 5. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią. Nie jest możliwa wymiana Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych właściwości lub wysokości Nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności w przypadku braku udostępnienia danych w terminie lub podania błędnych danych, o których mowa w ust. 3, a także w przypadku rezygnacji lub wyłączenia Laureata z Konkursu lub niespełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Wówczas Laureat bezpowrotnie traci prawo do Nagrody.

 §5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz warunków przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Hart Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-531) przy ul. Morcinka 43. W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu jakim jest uczestnictwo w konkursie.
 3. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.
 4. W przypadku przyznania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi dodatkowych danych, niezbędnych do odbioru nagrody. Dane, o których mowa powyżej, mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, płeć, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer i serię dowodu tożsamości.
 5. Odmowa podania danych przez Uczestnika, o których mowa powyżej, może skutkować brakiem możliwości przekazania nagrody.
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach:
  a. realizacji Konkursu oraz wszelkich działań z nią związanych, w tym: wykonania zobowiązań Administratora jako organizatora Konkursu w szczególności w zakresie przekazania nagrody; rozpatrywania ewentualnych reklamacji; realizacji praw i zobowiązań Uczestników wynikających z udziału w konkursie, oraz udzielonych względem Hart Sp. z o.o. oświadczeń;
  b. realizacji celów marketingowych – na podstawie udzielonych przez Uczestników zgód,
  w tym w szczególności w celu przesyłania przez Hart Sp. z o.o. informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany numer telefonu i adresu e-mail;
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi:
  a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  c. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji wszelkich działań związanych z organizacją Konkursu, w tym: wykonania zobowiązań Administratora jako organizatora Konkursu w szczególności w zakresie przekazania nagrody oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji; zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia; ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu.
 8. Uczestnikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody (zgód) na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 9. Ponadto osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących okresach:
  – dane przetwarzane na podstawie zgody: do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
  – dane przetwarzane w związku z realizacją Konkursu: przez cały okres jej trwania, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków z niej wynikających, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, prawa podatkowego lub innych przepisów prawa, albo gdy będzie to zasadne, do momentu wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;
  – dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ciążącego na Hart Sp. z o.o.: w okresach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa – adekwatnie do danego obowiązku prawnego;
  – dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Hart Sp. z o.o.: przez okres niezbędny do realizacji danego interesu.
 1. Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 2. Dane, o których mowa powyżej, mogą zostać przekazane następującym podmiotom – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wszelkich działań z nią związanych:
  a. podmioty, którym dane osobowe są udostępniane w ramach realizacji Konkursu: brak;
  b. organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  c. podmioty, którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym m.in., kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, itd.;
  d. organy lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606 950 000).
  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
  Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu art. 44 i nast. RODO.

§6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z udziałem w Konkursie można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Regulaminie z dopiskiem „Naprawa-Hulajnogi.pl – Konkurs Walentynkowy 2023”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Regulaminie.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, pełną nazwę firmy, dokładny adres siedziby i korespondencyjny (jeśli inny niż adres siedziby), numer telefonu kontaktowego oraz opis i przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 4. Po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym reklamacje nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi pisemnej reklamacji na adres korespondencyjny wskazany w niniejszym Regulaminie.
 6. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania. Informacje o sposobie rozpatrzenia zostaną przekazane na adres wskazany przez zgłaszającego reklamację.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania / zmiany czasu trwania Konkursu w związku z wystąpieniem siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, które pozostaje poza kontrolą Organizatora, w szczególności wojny, zamieszki, powódź, huragan, trzęsienie ziemi lub też inne klęski żywiołowe oraz wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych lub odpowiednich organów, w tym ogłoszone obostrzenia regionalne i ograniczenia w przemieszczaniu się w związku z pandemią COVID-19 lub innymi pandemiami i epidemiami, a także przeszkody techniczne dotyczące transportu oraz pożary i strajki.
 2. W sytuacjach określonych w pkt 7.1. Organizator dołoży wszelkich starań aby wprowadzone zmiany były jak najmniej odczuwalne dla Uczestnika oraz poinformuje Uczestnika o wprowadzonych zmianach w możliwie najszybszym terminie.
 3. Z tytułu wprowadzonych zmian, o których mowa w pkt 7.2 Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.
 6. W związku z wystąpieniem ważnych czynników Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu, przy czym Uczestnicy zostaną o tej zmianie poinformowani.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie konkursu.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2023 r.